Велинград - online - Важна победа срещу мината, но борбата трябва да продължи 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Kъща за гости


Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Барокамера - ХИПЕРБАРИКА


Tuesday, March 21
· Първи турнир по тенис на маса за купа „Велинград“
· „Чепинец“ завърши с победа Първата фаза на първенството
· Стартира Втората фаза на първенството в област Пазарджик
· Волейболистките от Дорково са шампиони на областта
Monday, March 20
· МИГ Белово, Септември, Велинград
Thursday, March 16
· На 20 март спират тока за 4 часа заради ремонт на подстанция „Велинград“
Tuesday, March 14
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 14.03.2023
· Какви са новите правила за снабдяване с дърва за огрев
· Общинската болница е кауза, борбата не е свършила
· Чака се извънредна сесия за болницата
· КРИМИ ХРОНИКА 14.03.2023
· Грижа в дома за 167 самотни възрастни хора
· Възстановиха разкопания участък на ул. „Гергевана“
· Да запазим Клептуза от нечисти ръце
· ARTE Feastival 2023 няма да се проведе
· ИК „Ждраковият род“ предлага да бъде почетен първия учител в Чепинско
· „На мегдана на другата България“ ще помага на „Старото читалище“
· Малки обяви: 14.03.2023
· За година ОДБХ е съставила 8 акта и 41 предписания
· Читалището в Чепино отчете пореден успешен мандат

Важна победа срещу мината, но борбата трябва да продължи
Публикувано 2018-12-11 09:44:11 от Темпо

На 13 ноември 2018 г. Върховният административен съд (ВАС) взе решение, което е важна победа в борбата срещу инвестиционното намерение на “Ресурс 1” за добив на волфрам в местността Грънчарица на територията на община Велинград. ВАС отхвърли жалбата на „Ресурс 1“ АД и потвърди решението на Административен съд – Пазарджик от април 2018 г.

За повече яснота по съдебната процедура да се върнем към датата 27 септември 2017 г. На този ден Експертният екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ - Пазарджик заседава по допълнителния доклад за ОВОС (оценkа на въздействието върху околната среда) на волфрамовата мина. Пред сградата на РИОСВ се състоя голяма демонстрация, в която велинградчани и местната власт начело с кмета Костадин Коев заявиха категоричната си позиция срещу бъдещата мина. След 3-часово заседание, с 18 гласа “за” и 1 “против”, Експертният екологичен съвет не одобри осъществяването на инвестиционното предложение на “Ресурс-1” АД за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище “Грънчарица-Център”. Основните мотиви за отказа:
1. Мината в е района на повърхностни и подземни води,
2. В доклада не са отразени съществуващите водохващания за питейно-битови нужди, попадащи в концесионната площ. Дни по-рано, на 25 август 2017 г., Басейнова дирекция - Пловдив е издала заповед за учредяването на санитарно-охранителна зона (СОЗ).
3. Според Регионалната здравна инспекция (РЗИ) дейността на мината ще доведе до сериозно отрицателно въздействие върху околната среда в района и до рискове за здравето на хората в близост до находището.
4. От НЕК искат промяна в концесионния договор, тъй като предстои нанасяне на трасета в землищата на Кръстава и Грашево и на съответните сервитути в концесионната площ.
5. Внесените над 6000 писмени становища от граждани, обществени организации и юридически лица, които са против реализацията на инвестиционното намерение на “Ресурс 1”.
На базата на решението на ЕЕС директорът на РИОСВ Костадин Гешев издаде решение, което бе обжалвано от “Ресурс 1” в Административен съд - Пазарджик. Първата съдебна инстанция потвърди решението на РИОСВ и концесионерът продължи да обжалва във Върховния административен съд.
Страна по делото наред с “Ресурс-1” и РИОСВ бяха Община Велинград и общинското дружество „ВКТВ”, представлявани от адвокат Семерджиева. На заседанието на ВАС представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата на “Ресурс 1”. Върховен административен съд намира касационната жалба на “Ресурс 1” за процесуално допустима, но неоснователна.
Съображенията на върховните съдии са, че решението на директора на РИОСВ - Пазарджик е прието възоснова на представения доклад по ОВОС с приложените към него документация и всички становища, представени в хода на процедурата, резултатите от проведеното обществено обсъждане, решението от заседание на Експертния екологичен съвет. Спазени са разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и наредбите за ОВОС и ОС. В представения доклад за ОВОС не са отразени съществуващите водохващания, като такива за питейно-битови нужди, находящи се на река Грънчарица и дере Везьов дол, водоснабдяващи чрез събирателна деривация „Бистрица“ град Велинград. Не са отразени и потенциалните възможности и източници на замърсяване от точковия източник на емисия в атмосферния въздух (капиталната вентилационна система) и неорганизираните емисии от бъдещата производствена площадка на волфрамовата мина. В плана за изпълнение на мерки за намаляване или предотвратяване на вредни въздействия върху компонентите на околната среда липсват или са недостатъчни конкретните мерки за недопускане замърсяване на повърхностните водоприемници предназначени за питейно-битови нужди от бъдещата експлоатационна дейност на капиталната вентилационна система, депото за стерил, както и влияние от дъждовните води формирани от производствената площадка.
Съдът отчита още, че е образувана преписка пред Басейнова дирекция – Източнобеломорски район по учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около речни водохващания на река Грънчарица и река Малка река за питейно-битово водоснабдяване на Велинград с възложител „ВКТВ“ ЕООД – Велинград, които се намират в площта на находище „Грънчарица център“. РЗИ-Пазарджик изразява становище, че за да бъде отчетено въздействието на бъдещата дейност върху СОЗ, представеният доклад за ОВОС следва да се коригира. Предвид постъпилата нова информация, различаваща се от тази в представения доклад за ОВОС и становището на компетентния специализиран орган РЗИ – Пазарджик, до възложителя „Ресурс-1“ АД е изпратено писмо с посочване възможността за допълване на доклада за ОВОС. „Ресурс-1“ АД изрично отказва да допълни доклада за ОВОС, неприемайки друг начин (коригирана площ на площадката и отчитане въздействието върху поясите на СОЗ) за осъществяване на инвестиционното предложение. Поради това административният орган е приел, че отхвърлянето на възможността за коригиране на доклада за ОВОС от възложителя означава, че не може да се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда при осъществяване на инвестиционното предложение със заложените параметри.
Становището на Басейнова дирекция - Пловдив е, че предвид поставените абсолютни забрани за дейности в І-ви пояс на СОЗ и условните забрани и ограничения във ІІ-ри пояс на СОЗ, осъществяването на инвестиционното предложение върху посочената концесионна площ би било незаконосъобразно, в нарушение на изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. В това становище е посочена необходимостта да се коригира концесионната площ на находище „Грънчарица център“, като от нея се изключат площите, засегнати от І-ви пояс и в доклада на ОВОС се съобразят останалите забрани и ограничения за ІІ-ри пояс, като се докаже, че дейността няма да доведе до съществено замърсяване на водите за питейно-битово водоснабдяване. Едва тогава би могло да се гарантира ограничаване въздействието върху питейните води от тези източници.
Депозирано е и становище на НЕК ЕАД, в което се прави възражение за законосъобразност на инвестиционното предложение, тъй като засяга сервитутни зони в концесионната площ на находище „Грънчарица център“, за които е направено геодезическо заснемане и е изразено становище за необходимост от промяна в концесионния договор.
Пред ВАС фирмата-концесионер “Ресурс 1” изтъква решение на Административен съд - Пловдив от 27 април 2018 г., с което е обявена за нищожна заповедта на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив от 27 август 2018 г. за създаването на Санитарно охранителна зона – СОЗ в района на концесията. Това решението на Административен съд - Пловдив обаче не е влязло в сила, тъй като е обжалвано пред Върховен административен съд.
Според съда е спорен въпросът дали „Ресурс-1“ АД е трябвало да изпълни указанията и да съобрази инвестиционното си предложение със СОЗ и нейните забрани и ограничения с оглед опазване на околната среда, живота и здравето на населението около водоизточниците за питейни-битови нужди. Трябвало ли е съответно дружеството да нанесе корекции в доклада си за ОВОС и в концесионната площ, така че да изключи площите, попадащи в посочените по-горе територии на СОЗ, каквито са били препоръките на РЗИ -Пазарджик, Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“-БД ИБР, РИОСВ –Пазарджик. ВАС счита, че е необходимо вносителят на инвестиционно предложение да съобрази всички факти и обстоятелства и тяхното въздействие върху елементите на околната среда, за да бъде постиганата основната цел за опазването и съхраняването й от вредни въздействия и опасност от разрушаване и рискове за здравето на населението. Тази важна цел е основна задача и на административния орган при приемането на решението за ОВОС.
Окончателното решение на ВАС гласи: “Решението на Административен съд Пазарджик е валидно и допустимо, а разгледано по същество правилно, постановено в съответствие с процесуалните правила и материалния закон. Поради липса на наведените касационни основания, същото следва да се остави в сила.“ Освен това съдът осъжда “Ресурс 1” да заплати разноските по делото.
И ако тази битка е спечелена, то това съвсем не е краят на борбата срещу мината. Следващата важна дата е 17 февруари 2020 г. Тогава петчленен състав на ВАС ще гледа жалбата на “Ресурс 1” срещу решението на Административен съд - Пловдив, с което е потвърдена заповедта на Басейнова дирекция за учредяване на санитарно-охранителните зони.
Съществена част в случая е местното управление и гражданското общество да не приема желаното за действително. Да не се заблуждаваме, че съдът е казал “Не на рудодобива”, защото това не е в правомощията на съдебната власт. Да не се заблуждаваме, че концесията е спряна - тя е факт, който може да отмени единствено изпълнителната власт в лицето на Министерството на енергетиката и Министерския съвет. Да отчитаме, че следващото решение на ВАС ще бъде през 2020 г., тоест отвъд мандата на настоящата местна власт. Всичко това поставя нови предизвикателства и изпитания пред гражданското общество във Велинград.
Елена Баева

 
SPA Hotel-Olympic


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Атмосферни условия
2021-12-16 08:40:50
Температура -1.70°C
Топл. индекс -3.21°C
Отн. влажност 99.90%

Финни прахови частици
No
PM 2.5
This example uses the method to display full HTML content in the expander
PM 10
#1120 291

0 µg/m³     50              100
       25               75                 


Средна стойност за последните 24 часа
Влажност 87.74 %
PM 2.5 µg/m3 26.60
PM 10 µg/m3 32.22

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

Вила


Пречистване на отпадни води