Велинград - online - Нов план чертае развитието на община Велинград до 2027 година 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Kъща за гости


Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Барокамера - ХИПЕРБАРИКА


Tuesday, April 13
· Пещерата Лепеница отваря врати за посетители
Tuesday, April 06
· ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 05.04.2021
· 16 750 велинградчани гласуваха за новия парламент
· За седмица: двойно повече болни с Ковид-19
· Изборният ден в областта
· 52% активност в Ракитово
· Сърница: най-висока активност и 82% за ДПС
· Подготовката за изборния ден
· Предизборната кампания във Велинград
· Опрощават наемите на затворени търговски обекти
· Читалището в Чепино с ремонтиран покрив след дарителска кампания
· Проект „Емблема на Драгиново“
· Пандемията съкрати Програма „Великден“
· ЧИСТ ВЕЛИНГРАД: Доброволци запретнаха ръкави и чистят
· Малки обяви: 05.04.2021
· На първа инстанция: Частична отмяна на решението на КПКОНПИ срещу кмета на Ракит
· СЕДМИЦА НА ГОРАТА: Природонаучен музей във Велинград - една неосъществена идея
· Шестокласници направиха плашила за изложба в „Етъра“
· Априлски маратон на четенето в Ракитово

Нов план чертае развитието на община Велинград до 2027 година
Публикувано 2021-02-23 09:45:28 от Темпо

„Община Велинград ще се развива като утвърден курорт от национално и международно значение, СПА столица на Балканите, жизнеспособна териториална единица, с подобрен жизнен стандарт, привлекателно място за живот, бизнес, инвестиции и туризъм, съхранена природна среда, традиции и култура.“

Така бе формулирана визията за развитието на нашата община в общинския план (ОПР) за периода 2017 - 2020 година. Този програмен период изтече, започна новият - от 2021 до 2027 година. За новия период има нов План за интегрирано развитие на общината (ПИРО). В него се предлага и нова визия. Тя е близка до предходната, но още на първо четене се вижда, че са отпаднали традициите и културата (?!):
„Община Велинград – жизнена и хармонично развита териториална общност, с ресурси и потенциали за устойчиво, комплексно развитие на основата на туристически функции, на традиционни икономически дейности, с подобрена селищна среда и съхранена природа, привлекателно място за живеене и развитие на бизнес.“
В момента общината обяви ПИРО за обществено обсъждане, което заради Ковид-19 ще се проведе неприсъствено. Пълният текст на плана е на сайта на Община Велинград. До 2 март 2021 г. жителите на общината могат да входират свои мнения и предложения в деловодството на ОА.
Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО- 2021-2027) ще бъде основен планов документ на община Велинград и ще определя комплексното социално-икономическо и инфраструктурно развитие. Планът е около 200 стараници, като на 129 от тях се анализират данни за географското положение, икономическите дейности, образованието, здравеопазването и т.н. в общината. Данните за различните сфери на обществения живот са от 2014 до 2019 година. Сред най-тревожните са данните за демографското състояние, в които четем:
„По отношение на динамиката в броя на населението (с тенденция за минимално намаляване на неговата численост) община Велинград попада в категорията на общините в демографска стагнация. Стандартната възрастова структура очертава тенденция на траен процес на застаряване на населението. Нарастването на относителния дял на лицата в над трудоспособна възраст е за сметка на дела му в трудоспособна възраст, което има отражение върху количествените параметри на работната сила. Образователната структура на населението не е с добри параметри. Висок е делът на по-ниско образованите лица (с основно и по-ниско образование). Общината е с нисък коефициент на трудова заетост при висок относителен дял на активното население. Безработицата е един от сериозните проблеми в пазара на труда в общината. За целия анализиран период равнището на безработица е значително по-високо от средната за област Пазарджик и за страната.“
В ПИРО – Велинград 2021-2027 се предлагат 4 приоритета:
Приоритет 1: Балансиран, устойчив растеж чрез привличане на свежи инвестиции за утвърждаване конкурентоспособността на водещите функции на туризма, горското стопанство на преработващата промишленост
Приоритет 2: Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението
Приоритет 3: Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични и екологични изисквания
Приоритет 4: Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляван на териториалните диспропорции
В предходния Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на Велинград бяха обособени три зони за развитие на територията на общинския център. Това зониране позволи да се случат редица проекти като ремонтът на центъра, изграждането на социални жилища, ремонтите на част от улиците и др., но те не обхващат цялата територия на Велинград. Новият ПИРО определя нови 3 зони с различен териториален обхват:
Зона „Жива вода“ - включва територията на град Велинград и село Драгиново. Тя е с подчертан комплексен характер. Велинград се явява като основен притегателен център на инвестиционния капитал в границите на общината. Това е и основният фактор немалка част от проектните идеи по редица мерки да са териториално ориентирани към Велинград и в частност село Драгиново с цел комплексност на изведената основна идея - жива вода.
Зоната за развитие на туризъм и рекреация включва части от общината, в които водещата функция отдих и туризъм. Тази зона за въздействие включваща части от общината с утвърдени туристически функции. Тази зона териториално се диференцира на 2 подзони с условия за по-нататъшно развитие на туристическата функция. Първата подзона за туризъм и рекреация включва с. Юндола и летовище Куртово, където има неусвоен потенциал за развитие на туристическата функция. В комуникационно отношение територията на тази подзона е лесно достъпна в транспортно- комуникационно отношение. Тя е познаваема и като туристическа дестинация. Втората подзона за туризъм и рекреация е в южна посока. Обхваща летовище „Каратепе“, граничи с община Сърница и е с удобна транспортна достъпност.
Зона за икономически дейности, базирани на местни суровини („Запазена традиция). Включва землищата на селата във високопланинската част на общината. Предлага се стимулиране на картофопроизводството, което е традиционен подотрасъл на растениевъдството за екологично чиста продукция. Липсата на стимули за пълното усвояване на потенциала е аргумент в полза на обособяване на такава зона за подпомагане с цел по-пълно използване на неусвоения потенциал на община Велинград за развитие на модерно планинско биологично селско стопанство и малки производства за преработка на селскостопански суровини.
ПИРО акцентира и на анализа на климатичните промени и свързаните с тях необходими мерки за адаптация и ограничаване на риска от природни бедствия в община Велинград и нуждата от увеличаване на дела на възобновяеми енергийни източници, които не са рационално оползотворени.
След общественото обсъждане Планът за интегрирано развитие на общината ще бъде гласуван от Общинския съвет.
Елена Баева

 
SPA Hotel-Olympic


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Атмосферни условия
2021-04-14 20:22:55
Температура 8.40°C
Топл. индекс 7.90°C
Отн. влажност 99.90%

Финни прахови частици
No
PM 2.5
This example uses the method to display full HTML content in the expander
PM 10
#112 26

0 µg/m³     50              100
       25               75                 


Средна стойност за последните 24 часа
Влажност 87.55 %
PM 2.5 µg/m3 13.00
PM 10 µg/m3 23.47

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

Вила


Пречистване на отпадни води