Велинград - online - На първа инстанция: Окръжна прокуратура загуби делото за ресторанта на Клептуза 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Kъща за гости


Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Барокамера - ХИПЕРБАРИКА


Tuesday, July 04
· „ВКТВ“ има нов врид управител
· Съветниците гласуваха поредица от решения за минерални води
· СЕСИЕН ОБЕКТИВ 26.06.2023
· Общината мълчаливо отказва информация за финансиране на фестивал
· Работна среща по проект за горското биоразнообразие
· Велинградчанин отглежда заедно марихуана и домати
· Международният фестивал „Дъга над Клептуза“ събра стотици талантливи деца
· „Моралът е доброто”
· Три дни ще е празникът на Ракитово
· КРИМИ ХРОНИКА 04.07.2023
· Малки обяви: 04.07.2023
· „Здравче-Венче“ с награда от Полша и нова постановка
· С поредица участия ВГ „Велина“ демонстрира творчески подем
· 20 години Мъжка фолклорна група „Каменчани“
· За 4 дни Велинград стана европейска столица на младежкото ориентиране
· Петър Мицин спечели титла на 200 м бътерфлай
· Ще възстановят пътеката от Локвата до Бялата скала
Wednesday, June 28
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 27.06.2023
· През целия юли: над 60 събития в Празниците на културата
· Половин век с велинградските Празници на културата

На първа инстанция: Окръжна прокуратура загуби делото за ресторанта на Клептуза
Публикувано 2019-06-18 09:31:56 от Темпо

На 12 юни 2019 г. Административен съд – Пазарджик взе решение по делото за ресторант “Езерото-Клептуза”. Съдът отхвърля протеста на Окръжна прокуратура - Пазарджик против заповеда, с която на 21.05.2018 г. началникът на РДНСК Южен централен район оставя в сила акт за узаконяване на ресторанта, издаден на 16.10.2003 г. от главния архитект на Община Велинград. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Тъй като темата е от голям обществен интерес за Велинград и ще има продължение, ще изложим подробно мотивите на страните и на съда.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА: ЗАПОВЕДТА Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА, АКТЪТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ Е НИЩОЖЕН
В хода на делото Окръжната прокуратура защитава тезата, че заповедтта на РДНСК е незаконосъобразна, защото оставя в сила нищожен според прокурора административен акт - акта, на гл. архитект Т. Енев от 2003 г. за узаконяване на ресторанта. Основен аргумент е, че актът за узаконяване е издаден на името не на собственик, а на наемателя Георги Велев, липсва писмено заявление от собственика на имота, налице е превратно упражняване на власт. Иска се отмяна на оспорената заповед на началника на РДНСК – ЮЦР и обявяване на нищожност на Акт за узаконяване № 45/16.10.2003г. на главния архитект на община Велинград.
ОТВЕТНИЦИТЕ: ЗАПОВЕДТА Е ЗАКОНОСЪОБРАЗНА
Началникът на РДНСК - ЮЦР оспорва протеста на Окръжна прокуратура и в подробна писмена защита обосновава, че заповедта е законосъобразна.
Като заинтересована страна главният архитект на Община Велинград Тодор Енев също оспорва протеста, обосновава издаването на акта за узаконяване през 2003 г. и посочва, че същият е влязъл в сила, като е спазена процедурата.
Заинтересованата страна Георги Велев възразява срещу аргументите за нищожност на издадения акт за узаконяване.
Интересна е позицията на Община Велинград, която също е заинтересована страна. За разлика от всички останали страни в процеса, общината не се ангажира със становище по протеста, не изпраща представител в поредицата от съдебни заседания, а само представя изисканите от съда писмени доказателства по делото.
ИСТОРИЯТА В ДОКУМЕНТИ
Съдът е извършил служебна проверка и приема, че протестът на Окръжна прокуратура е допустим, но неоснователен. За да се произнесе, съдът е разгледал цялата административна преписка по издаване на оспорената заповед. Ето най-важните моменти от документалната история, както е описана в съдебното решение:
16.10.2003 г.: главният архитект на Община Велинград Тодор Енев издава на името на Георги Велев акт за узаконяване на Ресторант „Езерото“ Клептуза, находящ се в УПИ VI – за парк, кв. 393, гр. Велинград, със застроена площ 600 кв.м. и разгърната застроена площ 945 кв.м. (Това става в мандата на кмета Цветан Дафов, броени дни преди местните избори през 2003 г. - бел. ред.)
Предисторията: с решение от 30.11.1988г. на ИК на ОбНС – Велинград стопанисването на парка и търговски комплекс „Клептуза“ е предоставено на Ловно стопанство „Чепино“. С решение от 29.05.1997г. Общински съвет Велинград отменя горното и разпорежда обектът да премине към общината. Ресторантът е изграден върху парцел, за който е съставен Акт за общинска собственост № 3303/11.04.1995г., издаден на основание Заповед № 149/05.04.1995г. на кмета на община Велинград. На 01.07.1997г. от кмета на Община Велинград (тогава кмет е Георги Аврамов - бел. ред.)е издадена заповед, с която се изземва имот търговски обект „Клептуза“. Но с Решение от 20.06.2001г. Върховният административен съд окончателно решава правния спор, като отменя кметската заповед за изземване на обекта. В мотивите си върховните съдии посочват, че ДЛС „Чепино“ е стопанисвало търговски комплекс Клептуза и имотът е включен в баланса на дружеството. Актът за общинска собственост от 1995г. се приема за нищожен от ВАС, тъй като общински съвет няма компетенции да се разпорежда с имот, включен в актива на търговско дружество.
На 06.02.2001г. е сключен договор за наем между ДЛ „Велинград“ и Георги Велев за временно и възмездно ползване на ресторант „Езерото“. През април 2003г. служители при община Велинград констатират, че в терен на езеро Клептуза, собственост на Държавно лесничейство – Велинград, е изграден строеж, който е посочен за собственост на наемател Г. Велев, като не са представени строителни книжа, разрешение за строеж. Строежът е описан като преустройство на съществуващ стар ресторант. Издадено е наказателно постановление № 18-РДНСК-143/28.05.2003г. на началник РДНСК Пазарджик, с което на Г. Велев е наложена глоба, тъй като в качеството му на инвеститор е извършил строителство на реконструкция и модернизация на ресторант „Езерото“ без необходимите строителни книжа. Глобата е платена.
Със Заповед № 614/04.07.2003г. на кмета на община Велинград е одобрено попълване на кадастрален план с нов пл.№ 7372 със сграда, попадаща в УПИ VІ за парк, в кв. 393 по плана на гр. Велинград. На 22.07.2003 г. е издадена скица, с която е разрешено проучване и проектиране на узаконяване на обект „Реконструкция и модернизация на ресторант Езерото“. След това е издадено Удостоверение № 29/31.10.2003г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Ресторант „Езерото“Клептуза“.
През 2008 г. (в мандата на кмета Иван Лебанов - бел.ред.) е съставен Акт за публична общинска собственост и общината получава като собственост на Клептуза: УПИ VI за парк с площ 23 000 кв.м., състоящ се от имот ведно с масивна двуетажна железобетонна сграда със ЗП 338 кв.м., едноетажен навес към нея със ЗП 79 кв.м.; езеро с площ 4369 кв.м. и обем 5024,35 куб.м.
В писмо на директора на РИОСВ Пазарджик до Окръжна прокуратура са представени снимки от сателитни изображения, като е посочено, че ресторант „Езерото“ попада в Защитена местност „Клептуза“. Тя е обявена със Заповед № 407/09.02.1966г. на Комитет по горите и горската промишленост, като до този момент няма промяна на границите.
По делото е допусната съдебно-техническа експертиза от вещо лице. Съгласно геодезическо заснемане от 2004 г. ресторант „Езерото“ попада изцяло в границите на действащия към 2003г. план на Велинград и няма навлизане в защитена територия. Към настоящия момент са налице съвременни оцифрени граници и част от сградата в размер на 32, 45 кв.м. попада в границите на защитената местност „Клептуза“. От наличните материали и справки вещото лице предполага, че преустройството и реконструкцията на старата част на сградата е извършено между 2001г. и 2003г., когато сградите са нанесени в кадастралния план на гр. Велинград. Не е налице строителна документация. Има грешки при заснемането и отразяването на засторената площ.
По искане на прокуратурата по делото е прието контролно геодезическо заснемане от април 2019г. (Заключението от това заснемане е, че са налице фрапиращи грешки в кадастралната карта - бел. ред.). Съдът обаче счита, че то е неотносимо по делото, защото предмет на спора е актът за узаконяване, а не спор по отразяването на имота в кадастралната карта и кадастралните регистри.
СЪДЪТ: НАРУШЕНИЕТО ВОДИ ДО НИЩОЖАЕМОСТ НА АКТА, НО НЕ И ДО НЕГОВАТА НИЩОЖНОСТ
Съдът приема, че заповедта на началника на РДНСК е издадена от компетентния орган и не са констатирани съществени нарушения при издаването на заповедта. Безспорно, че е налице компетентност на органа – главен архитект на община Велинград, да издаде оспорвания административен акт и че исканата от закона писмена форма е спазена.
Грешка при издаването на акта за узаконяване от 2003 г. е, че е издаден на името на наемателя Георги Велев. Съдът счита, че това нарушение води до унищожаемост на акта, но не и до неговата нищожност, защото с акта за узаконяване не се решават проблеми, свързани със собствеността на имота.
Съдът приема още, че актът не е узаконил строеж в защитена територия. Ресторант „Езерото“ попада изцяло в границите на действащия към 2003г. план на Велинград и няма навлизане в защитена територия. Едва към 2018г. при съвременното оцифряване на картния материал се вижда, че ъгъл на сградата навлиза в друг имот – защитена зона. Съдът зачита и издаденото Удостоверение № 29/31.10.2003г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Ресторант „Езерото“Клептуза“.
Според съдебното решение след отхвърлянето на протеста Окръжна прокуратура - Пазарджик трябва да заплати в полза на РДНСК сумата от 200 лева и на Георги Велев сумата от 1500 лева за възнаграждения на юристите.
“Темпо” ще проследи дали Окръжната прокуратура ще обжалва това решение пред ВАС и каква ще бъде позицията на Община Велинград в защита на публичната общинска собственост и на един от символите на нашия град - Клептуза.
Елена Баева

 
SPA Hotel-Olympic


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Атмосферни условия
2021-12-16 08:40:50
Температура -1.70°C
Топл. индекс -3.21°C
Отн. влажност 99.90%

Финни прахови частици
No
PM 2.5
This example uses the method to display full HTML content in the expander
PM 10
#1120 291

0 µg/m³     50              100
       25               75                 


Средна стойност за последните 24 часа
Влажност 75.50 %
PM 2.5 µg/m3 35.85
PM 10 µg/m3 38.20

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

Вила


Barocamera - Hyperbarica