Велинград - online - КЗК подкрепи общината в спора с “Еко Титан” 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Kъща за гости


Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Барокамера - ХИПЕРБАРИКА


Tuesday, May 30
· КСТ „Импулс“ - Велинград с 4 златни медала от Гърция
· 6 танцови двойки на „Импулс-Велинград 2002“ с медали от Лариса
· Пет медала за борците от Костандово
Tuesday, May 23
· МИГ Белово, Септември, Велинград
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 23.05.2023
· Общината ще плаща заради „мълчалив отказ“ на кмета
· Кръгла маса припомни значимостта на училището в Каменица за просветното дело в Ч
· На Клептуза е една идея по-чисто, но проблемите остават
· Болницата като политически въпрос
· Ще ремонтират три улици във Велинград
· Изложба в деня на музеите
· Непознатата история на сградата на читалището в Лъджене
· ДГ „Слънчице“ празнува 50 години
· Ансамбъл „Чепино“ изпълни с живот Старото читалище
· Малки обяви: 23.05.2023
· Спортни събития за юбилея на ОУ „Христо Ботев“
· Трябва да си Ицо Хазарта, за да споделиш обяда на момчетата от ВУИ
· „Да придобиеш опит е важно“
· В деня на спорта - награди за най-добрите през 2022
· Измъчен успех за „Чепинец“

КЗК подкрепи общината в спора с “Еко Титан”
Публикувано 2016-05-31 09:56:50 от Темпо

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение жалбата на “ЕКО-ТИТАН” ЕООД срещу решението на кмета на община Велинград Костадин Коев за обявяване на нова обществена поръчка за всички дейности по почистването и озеленяването. Решението на КЗК е взето на закрито заседание на 18 май 2016 г. Производството бе образувано по жалба от “ЕКО-ТИТАН” срещу откритата на 13.04.2016 г. обществена поръчка.
От фирмата поискаха от КЗК да наложи временна мярка “спиране на процедурата” за възлагане на обществената поръчка, но както “Темпо” вече информира, на 11 май това искане бе отхвърлено с определение на КЗК, което вече е обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС).
Със следващото си решение от 18 май КЗК отхвърля изцяло жалбата на “ЕКО ТИТАН”. От дружеството са изтъкнали, че имат действащ договор с Община Велинград за възлагане на обществена поръчка с предмет, идентичен на оспорваната процедура. Договорът е сключен на 16.02.2009 г. и е със срок на действие до 01.03.2019 г. Дейностите се изпълняват от фирмата, въпреки че общината не ги заплаща от началото на 2016 г. До края на 2015 г. са подписвани протоколи за установяване на извършените дейности, но от началото на 2016 г. общината е отказала да участва в съставянето на двустранните протоколи за установяване и приемане на извършената работа. От “ЕКО ТИТАН” изтъкват, че съществува забрана за обявяване на поръчка с идентичен предмет на обявена преди това и при наличие на сключен договор. Жалбоподателят твърди, че не са налице предпоставки за откриване на процедура на договаряне без обявление - събитието да е от такъв характер, че да налага спешното провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. Дейностите, включени в предмета на поръчката, се изпълняват, не е налице и наличие на непосредствена опасност за живота и здравето на хората и околната среда, нарушаване на нормативно установените дейности на общината. От дружеството твърдят, че договорът от 2009 г. е действителен и затова молят КЗК да прогласи нищожността на решението за нова обществена поръчка и да го отмени като незаконосъобразно.
Община Велинград също е изразила своето становище пред КЗК, в което оспорва подадената от “ЕКО ТИТАН” жалба като неоснователна. Посочва се, че след встъпване в длъжност на новоизбрания кмет на община Велинград в края на 2015 г. е установено, че сметопочистването на общината е възложено на “ЕКО-ТИТАН” незаконосъобразно и без проведена поръчка по ЗОП. Констатирано е, че с Решение № 1929 от 17.12.2008 г. на кмета на община Велинград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, по която е издадено Решение № 159/16.02.2009 г., с което за изпълнител е определен “ЕКО ТИТАН”. На същата дата е сключен договор за възлагане на обществената поръчка № 31 от 16.02.2009 г., без да се изчака изтичането на законоустановените срокове за обжалване. Решението за класиране е оспорвано пред КЗК и тя е обявила за нищожни Рдвете посочени решения на кмета на община Велинград. Решението на КЗК е потвърдено с решение на ВАС. Според общината нищожността на въпросните решения води до липса на процедура по ЗОП, която да доведе до посочване на изпълнител, което от своя страна е основание за обявяване за нищожен на договора за възлагане на обществена поръчка. Освен това договорът е сключен преди изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.
На тази база е взето решение от 15.02.2016 г. да се преустановят отношенията с “ЕКО-ТИТАН” и да се откаже заплащане на дружеството. До дружеството е изпратено писмо, в което е посочено, че общината ще се въздържи от подписването на актове и протоколи за приемане на дейностите по спорния договор. При това положение общината реално е изложена пред опасността фирмата да спре своята работа и за да се защити общественият интерес, единствената възможност е да бъде проведена процедура за възлагане на дейностите по чистотата и озеленяването с пряко договаряне. От общината посочват, че дължат огромна сума на “Еко Титан” - около 8,5 млн. лева и че са азпорирани запорирани сметки на общината за около 3 млн. лева отново в полза на сметопочистващото дружество. Отделно от това се оказва, че въпреки сключения договор, много от дейностите по него са възлагани на същото дружество с дублиращи договори и заповеди, като по този начин общината веднъж е била задължена да плаща по основния договор и втори път, за същите дейности - по допълнителните договори, споразумения и заповеди. Община Велинград е сезирала компетентните органи - Прокуратурата, АДФИ и други, които да извършат съответните проверки за установяване дали и от кого са извършени законови нарушения или престъпления. След като е взето решение да не се плащат доброволно публични средства и да не се приема извършена работа по един нищожен договор, общината реално е застрашена от спиране на работата на сметопочистващата фирма, което би довело до екологична криза с всички произтичащи от нея последици за здравето на хората и за развитието на туризма. Това е мотивът за обявяване на обществена поръчка с пряко договоряне, за срок от 5 години, за да се гарантират нужните големи начални инвестиции и с прогнозна стойност 6 226 532 лева без ДДС.
В решението си КЗК не взима отношение по спора дали сключеният през 2009 г. договор между община Велинград и “ЕКО ТИТАН” е нищожен, защото неговата недействителност се установява по реда на Гражданско-процесуалния кодекс в съдебен процес. КЗК счита, че решението на общината за откриване на нова обществена поръчка не може да бъде обявено за нищожно, въпреки че е налице сключен договор с идентичен предмет. Според Закона за обществените поръчки при възникването на необходимост от предприемане на неотложни действия и поради настъпване на изключителни обстоятелства, общината като възложител може да обявяват обществена поръчка с пряко договаряне. Кметът на община Велинград е нямало как да предвиди, че договорът от 2009 г. е сключен без процедура за възлагане на обществена поръчка, поради което позоваването на тези обстоятелства представлява непредвидимо за възложителя събитие. То е от категорията на тези, които водят до непосредствено застрашаване на живота и здравето на хората и на околната среда. Налице е и настъпила необходимост от предприемане на неотложни действия и за осигуряване в спешен порядък на изпълнител на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Опасността от спиране на изпълнението на дейностите е налице, поради което предприетите от общината действия са в унисон с разпоредбите на ЗОП. Подготовката и провеждането на открита процедура по ЗОП отнема продължителен период от време, с което възложителя не разполага и КЗК счита, че изборът на процедурата на договаряне без обявление е направен законосъобразно, тъй като вредите от забавата при сключването на договор в резултат на проведена открита процедура съществено биха надвишили ползите от спазване на правилата за провеждане на открит конкурс. В мотивите за избор на процедура на договаряне без обявление възложителят е изложил подробни доводи, подкрепени с направени изчисления и финансов анализ, защо срокът на договорът следва да бъде пет години. За извършване на услугите по поддържане на чистотата е необходим сериозен финансов ресурс за първоначална инвестиция за съдове и техника, възлизаща на около 2 300 000 лева, с която сума бюджетът на общината не разполага. При срок на изпълнение по-кратък от 5 г. невъзможността да бъде покрита първоначалната инвестиция ще доведе до липса на интерес от изпълнители на процедурата. Не е налице нарушение на принципите на закона за публичност и прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, счита КЗК. Жалбата на “ЕКО- ТИТАН” се явява неоснователна, а оспорваното решение на кмета на община Велинград възложителя за откриване на процедура на договаряне без обявление следва да бъде потвърдено, гласи решението на КЗК. Това решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, така че темата остава открита и с неясен край.
Елена Баева

 
SPA Hotel-Olympic


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Атмосферни условия
2021-12-16 08:40:50
Температура -1.70°C
Топл. индекс -3.21°C
Отн. влажност 99.90%

Финни прахови частици
No
PM 2.5
This example uses the method to display full HTML content in the expander
PM 10
#1120 291

0 µg/m³     50              100
       25               75                 


Средна стойност за последните 24 часа
Влажност 90.22 %
PM 2.5 µg/m3 27.90
PM 10 µg/m3 30.19

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

Вила


Barocamera - Hyperbarica